Ogłoszenie przez spółkę pośrednio zależną wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Midas S.A.

Data: 
29 lut 2016

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 lutego 2016 r. Polkomtel sp. z o.o. („Polkomtel”), spółka pośrednio zależna od Spółki, ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 503.124.060 akcji spółki Midas S.A. („Midas”), uprawniających do 34,0025% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego w Midasie („Wezwanie”). Ogłoszenie Wezwania nastąpiło na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Wezwanie nie zawiera warunków. Cena akcji Midasa w Wezwaniu została określona na 0,81 zł (osiemdziesiąt jeden groszy) za jedną akcję Midasa. W przypadku braku skrócenia lub przedłużenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Midasa w Wezwaniu, zapisy potrwają od 21 marca 2016 r. do 19 kwietnia 2016 r.

Pełna treść Wezwania została opublikowana w serwisie PAP.

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
8/2016
Ostatnia aktualizacja 29.02.2016