Odstąpienie od umowy dotyczącej wdrożenia systemu informatycznego wraz z zapewnieniem wsparcia i rozwoju

Data: 
27 lis 2019

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje o powzięciu informacji o decyzji podjętej przez zarząd spółki zależnej Polkomtel sp. z o.o. („Polkomtel”) dotyczącej przekazania w dniu 27 listopada 2019 roku spółce Huawei Polska sp. z o.o. („Huawei”) oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej w dniu 23 czerwca 2016 roku („Oświadczenie”) dotyczącej wdrożenia systemu informatycznego BES wraz z zapewnieniem wsparcia i rozwoju („Umowa”).

Decyzja Polkomtelu wynika między innymi z faktu, iż pierwotny harmonogram przewidywał zakończenie projektu w ciągu 18 miesięcy, a obecnie mija już 41 miesiąc od momentu podpisania umowy. Termin wdrożenia nie został dotrzymany, pomimo podpisania aneksu przedłużającego.

Polkomtel poinformował spółkę Huawei, iż zamierza wystąpić z roszczeniami wynikającymi ze złożenia Oświadczenia jak również z informacjami na temat rozliczeń związanych ze zwrotem wzajemnie spełnionych świadczeń (w tym z żądaniem zwrotu zapłaconego wynagrodzenia). Jednocześnie Polkomtel poinformował Huawei, iż niespełnienie powyższych roszczeń spowoduje uruchomienie procedury zrealizowania gwarancji bankowej oraz procedur dochodzenia zapłaty należności.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
34/2019
Ostatnia aktualizacja 27.11.2019