Odkup i podjęcie decyzji o umorzeniu 84.250 Obligacji Serii B oraz 75.956 Obligacji Serii C

Data: 
28 wrz 2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2023 z dnia 7 września 2023 r. w sprawie podjęcia przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) decyzji w sprawie emisji nie więcej niż 820.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 820.000.000 PLN, emitowanych w ramach programu emisji obligacji („Obligacje Serii E”), raportu bieżącego nr 30/2023 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie przydziału 820.000 Obligacji Serii E oraz raportu bieżącego nr 33/2023 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie Emisji Obligacji Serii E oraz wyznaczenia pierwszego dnia notowania Obligacji Serii E w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w ramach rynku Catalyst, Spółka niniejszym informuje, że w dniu 28 września 2023 r. nabyła (odkupiła) w celu umorzenia (i) 84.250 obligacji na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 84.250.000 PLN wyemitowanych przez Spółkę w dniu 26 kwietnia 2019 r. z datą wykupu określoną w warunkach emisji obligacji serii B na 24 kwietnia 2026 r., oznaczonych kodem ISIN PLCFRPT00047 i notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst pod nazwą skróconą CPS0426 („Obligacje Serii B”), oraz (ii) 75.956 obligacji na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej 75.956.000 PLN wyemitowanych przez Spółkę w dniu 14 lutego 2020 r. z datą wykupu określoną w warunkach emisji obligacji serii C na 12 lutego 2027 r. oznaczonych kodem ISIN PLCFRPT00054 i notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst pod nazwą skróconą CPS0227 („Obligacje Serii C”), (łącznie „Obligacje Objęte Odkupem w Celu Umorzenia”), od inwestorów uprawnionych z Obligacji Objętych Odkupem w Celu Umorzenia, którzy opłacili cenę emisyjną Obligacji Serii E, rejestrowanych w dniu 28 września 2023 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w §5 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, poprzez potrącenie wierzytelności przysługujących Spółce z tytułu emisji Obligacji Serii E z wierzytelnością inwestora z tytułu zbycia na rzecz Spółki Obligacji Objętych Odkupem w Celu Umorzenia.

Spółka informuje, że w związku z powyższym w dniu 28 września 2023 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o umorzeniu Obligacji Objętych Odkupem w Celu Umorzenia.

Po umorzeniu Obligacji Objętych Odkupem w Celu Umorzenia w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst notowanych będzie 223.798 Obligacji Serii B oraz 88.053 Obligacji Serii C. Zarząd nie podjął decyzji o przedterminowym wykupie pozostałych w obrocie Obligacji Serii B oraz Obligacji Serii C.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat odkupu i podjęcia decyzji o umorzeniu Obligacji Objętych Odkupem w Celu Umorzenia. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty lub emisji Obligacji Serii E i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania oferty lub emisji Obligacji Serii E albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia. W związku z ofertą lub emisją Obligacji Serii E nie było wymagane udostępnienie prospektu memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niniejszy raport bieżący, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Spółka nie zamierza dokonać rejestracji Obligacji Serii E, ani przeprowadzać jakiejkolwiek oferty Obligacji Serii E w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Obligacje Serii E były oferowane i sprzedawane wyłącznie poza Stanami Zjednoczonymi w ramach transakcji offshore (ang. offshore transactions) na podstawie Regulacji S (ang. Regulation S) zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
34/2023
Ostatnia aktualizacja 28.09.2023