Odkup i podjęcie decyzji o umorzeniu 691.952 Obligacji Serii B oraz 835.991 Obligacji Serii C

Data: 
11 sty 2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie podjęcia przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) decyzji w sprawie emisji nie więcej niż 2.670.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.670.000.000 PLN, emitowanych w ramach programu emisji obligacji („Obligacje Serii D”), Spółka niniejszym informuje, że w dniu 11 stycznia 2023 r. nabyła (odkupiła) w celu umorzenia (i) 691.952 obligacji na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 691.952.000 PLN wyemitowanych przez Spółkę w dniu 26 kwietnia 2019 r. z datą wykupu określoną w warunkach emisji obligacji serii B na 24 kwietnia 2026 r., oznaczonych kodem ISIN PLCFRPT00047 i notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w ramach rynku Catalyst, oraz (ii) 835.991 obligacji na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej 835.991.000 PLN wyemitowanych przez Spółkę w dniu 14 lutego 2020 r. z datą wykupu określoną w warunkach emisji obligacji serii C na 12 lutego 2027 r. oznaczonych kodem ISIN PLCFRPT00054 i notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst (łącznie „Obligacje Objęte Odkupem w Celu Umorzenia”) od inwestorów uprawnionych z Obligacji Objętych Odkupem w Celu Umorzenia, którzy opłacili cenę emisyjną Obligacji Serii D, rejestrowanych w dniu 11 stycznia 2023 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w §5 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, poprzez potrącenie wierzytelności przysługujących Spółce z tytułu emisji Obligacji Serii D z wierzytelnością inwestora z tytułu zbycia na rzecz Spółki Obligacji Objętych Odkupem w Celu Umorzenia. Spółka poinformuje o dokonaniu rejestracji Obligacji Serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW w drodze odrębnego raportu bieżącego, po jej zakończeniu.

Spółka informuje, że w związku z powyższym w dniu 11 stycznia 2023 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o umorzeniu Obligacji Objętych Odkupem w Celu Umorzenia („Uchwała o Umorzeniu”).

Po umorzeniu Obligacji Objętych Odkupem w Celu Umorzenia w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst notowanych będzie 308.048 obligacji serii B oraz 164.009 obligacji serii C. Zarząd nie podjął decyzji o przedterminowym wykupie pozostałych w obrocie obligacji serii B oraz obligacji serii C.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat odkupu i podjęcia decyzji o umorzeniu Obligacji Objętych Odkupem w Celu Umorzenia. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty lub emisji Obligacji Serii D i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania oferty lub emisji Obligacji Serii D albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia. W związku z ofertą lub emisją Obligacji Serii D nie było wymagane udostępnienie prospektu memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niniejszy raport bieżący, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Spółka nie zamierza dokonać rejestracji Obligacji Serii D, ani przeprowadzać jakiejkolwiek oferty Obligacji Serii D w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Obligacje Serii D były oferowane i sprzedawane wyłącznie poza Stanami Zjednoczonymi w ramach transakcji offshore (ang. offshore transactions) na podstawie Regulacji S (ang. Regulation S) zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
2/2023
Ostatnia aktualizacja 11.01.2023