Odkup i podjęcie decyzji o umorzeniu 107.000 Obligacji Serii A oraz zawiadomienie o przedterminowym wykupie Obligacji Serii A, które do dnia przedterminowego wykupu Obligacji Serii A nie zostaną umorzone w związku z decyzją o umorzeniu 107.000 Obligacji S

Data: 
26 kwi 2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) decyzji w sprawie emisji nie więcej niż 1.000.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000.000 PLN, emitowanych w ramach programu emisji obligacji („Obligacje Serii B”), Spółka niniejszym informuje, że w dniu 26 kwietnia 2019 r. nabyła (odkupiła) w celu umorzenia 107.000 obligacji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 107.000.000 PLN wyemitowanych przez Spółkę w dniu 21 lipca 2015 r. z datą wykupu określoną w warunkach emisji obligacji serii A na 21 lipca 2021 r., oznaczonych kodem ISIN PLCFRPT00039 i notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w ramach rynku Catalyst („Obligacje Serii A Objęte Odkupem w Celu Umorzenia”) od inwestorów uprawnionych z Obligacji Serii A Objętych Odkupem w Celu Umorzenia, którzy opłacili cenę emisyjną Obligacji Serii B, rejestrowanych w dniu 26 kwietnia 2019 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w §11 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, poprzez potrącenie wierzytelności przysługujących Spółce z tytułu emisji Obligacji Serii B z wierzytelnością inwestora z tytułu zbycia na rzecz Spółki Obligacji Serii A Objętych Odkupem w Celu Umorzenia. Spółka poinformuje o dokonaniu rejestracji Obligacji Serii B w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW w drodze odrębnego raportu bieżącego, po jej zakończeniu.

Spółka informuje, że w związku z powyższym w dniu 26 kwietnia 2019 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o umorzeniu Obligacji Serii A Objętych Odkupem w Celu Umorzenia („Uchwała o Umorzeniu”).

Ponadto, Spółka informuje, że w dniu 26 kwietnia 2019 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o przeprowadzeniu przez Spółkę przedterminowego wykupu wszystkich obligacji na okaziciela serii A z datą wykupu określoną w warunkach emisji obligacji serii A na 21 lipca 2021 r., oznaczonych kodem ISIN PLCFRPT00039 i notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst („Obligacje Serii A”), które do dnia przeprowadzenia przedterminowego wykupu nie zostaną umorzone w związku z Uchwałą o Umorzeniu.

W związku z powyższym Zarząd Spółki niniejszym zawiadamia uprawnionych z Obligacji Serii A o zamiarze skorzystania z prawa do przedstawienia do przedterminowego wykupu wszystkich Obligacji Serii A, które do dnia przeprowadzenia przedterminowego wykupu nie zostaną umorzone w związku z Uchwałą o Umorzeniu. Przedterminowy wykup Obligacji Serii A odbędzie się na zasadach określonych w punkcie 7.4 warunków emisji Obligacji Serii A z dnia 2 lipca 2015 r. („Warunki Emisji Obligacji Serii A”).

Przedterminowy wykup Obligacji Serii A będzie prowadzony zgodnie z następującym harmonogramem:

(i)          zawieszenie obrotu Obligacjami Serii A w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst: nie później niż w dniu 7 maja 2019 r.;

(ii)         dzień ustalenia prawa do wypłaty świadczeń: 9 maja 2019 r.;

(iii)       dzień przedterminowego wykupu Obligacji Serii A i dzień wypłaty świadczeń: 17 maja 2019 r.

Wypłata świadczeń na rzecz uprawnionych z Obligacji Serii A w związku z przedterminowym wykupem Obligacji Serii A zostanie dokonana na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji Serii A.

W celu realizacji przedterminowego wykupu Obligacji Serii A Spółka złoży do KDPW wniosek o rejestrację przedterminowego wykupu Obligacji Serii A oraz do GPW wniosek o zawieszenie obrotu Obligacjami Serii A w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst w związku z zamiarem przeprowadzenia przedterminowego wykupu Obligacji Serii A w terminach umożliwiających zawieszenie obrotu Obligacjami Serii A, ustalenie prawa do wypłaty świadczeń z Obligacji Serii A i dokonanie przedterminowego wykupu Obligacji Serii A w dniach wskazanych powyżej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat odkupu i podjęcia decyzji o umorzeniu Obligacji Serii A Objętych Odkupem w Celu Umorzenia oraz zawiadomienie o przedterminowym wykupie Obligacji Serii A, które do dnia przedterminowego wykupu Obligacji Serii A nie zostaną umorzone w związku z Uchwałą o Umorzeniu. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty lub emisji Obligacji Serii B i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania oferty lub emisji Obligacji Serii B albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia. W związku z ofertą lub emisją Obligacji Serii B nie było wymagane udostępnienie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu Ustawy o Ofercie.

Niniejszy raport bieżący, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Spółka nie zamierza dokonać rejestracji Obligacji Serii B, ani przeprowadzać jakiejkolwiek oferty Obligacji Serii B w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Obligacje Serii B były oferowane i sprzedawane wyłącznie poza Stanami Zjednoczonymi w ramach transakcji offshore (ang. offshore transactions) na podstawie Regulacji S (ang. Regulation S) zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
13/2019
Ostatnia aktualizacja 26.04.2019