Obniżenie ratingu kredytowego przez agencję S&P Global Ratings

Data: 
21 gru 2022

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2022 r. agencja ratingowa S&P Global Ratings („S&P”) obniżyła rating (ang. issuer credit rating) Spółki z poziomu BB+ do poziomu BB, zmieniając perspektywę ratingu z negatywnej na stabilną.

W uzasadnieniu agencja S&P podała, że obniżenie ratingu odzwierciedla w szczególności jej oczekiwanie, że skorygowany zgodnie z definicją S&P wskaźnik zadłużenia netto Grupy Polsat Plus („Grupa”) do EBITDA wzrośnie w 2023 roku do poziomu około 4,0x i utrzyma się ma podwyższonym poziomie w 2024 roku w związku z inwestycjami w nowy segment zielonej energii. Ponadto S&P spodziewa się osiągniecia przez Grupę w 2023 roku ujemnych wolnych operacyjnych przepływów pieniężnych (FOCF) z uwagi na wysoki poziom wydatków inwestycyjnych w segmencie energetycznym. Dodatkowo, S&P bierze pod uwagę wyższe odsetki i ryzyko związane z przeprowadzeniem refinansowania zadłużenia denominowanego w PLN zapadającego we wrześniu 2024 roku, jednocześnie podkreślając, że Spółka potrafi skutecznie pozyskać finansowanie dłużne, co znajduje odzwierciedlenie w nowej emisji obligacji o wartości 2,7 miliarda PLN. S&P odnotowuje również nadal relatywnie odległy moment zapadalności zadłużenia kredytowego (2024). 

Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwania S&P, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy przychody Grupy wzrosną o 5-7%, przy jednoczesnym utrzymaniu marży EBITDA na poziomie 26-27% w związku z wysokimi cenami energii.

Agencja S&P jest zdania, że dywersyfikacja działalności Grupy w kierunku sektora energetycznego może przełożyć się pozytywnie na kondycję Grupy w długim terminie. Jednocześnie S&P odnotowała pewne ryzyka krótkoterminowe wynikające z wejścia w nowy obszar działalności, podkreślając, że w najbliższych latach kluczowa będzie umiejętność realizacji założonych celów operacyjnych i finansowych.

S&P widzi możliwość podniesienia ratingu, jeśli Grupa obniży poziom skorygowanego przez S&P wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA poniżej 3,5x oraz utrzyma na trwale stosunek wolnych operacyjnych przepływów pieniężnych do zadłużenia powyżej pułapu 5%, przy założeniu udanego refinansowania zadłużenia Grupy zapadającego we wrześniu 2024 roku. Z kolei obniżenie ratingu Grupy mogłoby nastąpić w przypadku wzrostu poziomu skorygowanego przez S&P wskaźnika zadłużenia do EBITDA do co najmniej 4,5x lub wówczas, gdy S&P oceni, że stosunek wolnych operacyjnych przepływów pieniężnych do zadłużenia Grupy pozostanie ujemny, podczas gdy ten stosunek spadnie znacząco poniżej 5% w segmentach TMT. Obniżenie ratingu mogłoby nastąpić również wówczas, gdy w opinii S&P wzrośnie ryzyko związane z przeprowadzeniem refinansowania zadłużenia zapadającego we wrześniu 2024 roku, co doprowadziłoby do istotnego pogorszenia płynności.

Rating nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu posiadania papierów wartościowych i może zostać w każdym momencie poddany zmianie lub wycofany.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
37/2022
Ostatnia aktualizacja 21.12.2022