Nabycie przez Cyfrowy Polsat S.A. udziałów w Port Praski sp. z o.o. oraz zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w Pantanomo Limited

Data: 
01 kwi 2022

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. dotyczącego zawarcia przez Spółkę przedwstępnych umów sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o., Port Praski sp. z o.o. oraz Pantanomo Limited, niniejszym informuje, że w dniu 1 kwietnia 2022 r. Spółka zawarła z Embud 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie umowę przyrzeczoną na mocy której Spółka nabyła 1.070.000 (jeden milion siedemdziesiąt tysięcy) udziałów w Port Praski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Port Praski”), reprezentujących ok. 66,94% kapitału zakładowego Port Praski oraz uprawniających do wykonywania 66,94% głosów na zgromadzeniu wspólników Port Praski („Udziały Portu Praskiego”). Cena sprzedaży za Udziały Portu Praskiego wyniosła 553.652.167,50 PLN (pięćset pięćdziesiąt trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych 50/100).

Ponadto, w związku z trwającymi analizami dotyczącymi finalnej struktury kapitałowej, do której należy Pantanomo Limited spółka prawa cypryjskiego z siedzibą w Limassol („Pantanomo”), w dniu 1 kwietnia 2022 r. Spółka oraz Tobe Investments Group Limited spółka prawa cypryjskiego z siedzibą w Limassol („Tobe”), zawarły aneks („Aneks”) do przedwstępnej umowy dotyczącej nabycia przez Spółkę 4.705 (czterech tysięcy siedmiuset pięciu) udziałów w Pantanomo, reprezentujących ok. 32% kapitału zakładowego Pantanomo, która została zawarta przez Spółkę z Tobe w dniu 20 grudnia 2021 r. („Umowa”)(„Transakcja”).

Na podstawie Aneksu Spółka oraz Tobe („Strony”) postanowiły w szczególności o przesunięciu daty zamknięcia Transakcji. Zgodnie z aktualnym brzmieniem Umowy data zamknięcia Transakcji zostanie uzgodniona pomiędzy Stronami na piśmie i nie może przypadać później niż 31 maja 2022 r. W przypadku gdy data zamknięcia Transakcji nie zostanie wyznaczona przez Strony na 31 maja 2022 r. lub inny dzień przypadający przed 31 maja 2022 r., wówczas Umowa wygaśnie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
3/2022
Ostatnia aktualizacja 01.04.2022