Moody’s Investors Service podwyższył rating Cyfrowego Polsatu

Data: 
16 maj 2016

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”, „Cyfrowy Polsat”) informuje, że w dniu 16 maja 2016 r. agencja ratingowa Moody’s Investors Service („Moody’s”) podwyższyła rating korporacyjny Spółki (ang. corporate family rating - CFR) z poziomu Ba3 do poziomu Ba2 z perspektywą stabilną.

W uzasadnieniu agencja Moody’s podała, że podwyższenie ratingu odzwierciedla w szczególności: (1) postępy w procesie integracji Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, (2) kontynuację działań mających na celu uproszczenie struktury korporacyjnej oraz struktury zadłużenia, (3) korzyści strategiczne i kosztowe wynikające z nabycia grupy kapitałowej Midas S.A. oraz (4) konsekwentne oddłużanie przez ostatni rok ukierunkowane na osiągnięcie zakładanego progu długu netto do EBITDA na poziomie 1,75 w średnim terminie.

Agencja Moody’s podkreśliła również silną pozycję grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu zarówno na rynku płatnej telewizji, jak i na rynku telefonii mobilnej oraz jej stabilne wyniki operacyjne, wspierane ofertą usług łączonych smartDOM. Ponadto na ocenę ratingową pozytywnie wpłynęło zmniejszenie ekspozycji Spółki na ryzyko walutowe, co wynika z zakończonego refinansowania zadłużenia denominowanego w walutach obcych długiem w polskich złotych, oraz wysoka płynność związana z silnymi generowanymi przepływami wolnych środków pieniężnych, rozłożoną w czasie zapadalnością zadłużenia oraz dostępnym, niewykorzystywanym obecnie kredytem rewolwingowym w wysokości 1 mld zł.

Rating nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu posiadania papierów wartościowych i może zostać w każdym momencie poddany zmianie lub wycofany.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
12/2016
Ostatnia aktualizacja 16.05.2016