Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 23 lipca 2020 roku

Data: 
23 lip 2020

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 23 lipca 2020 roku.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 23 lipca 2020 roku reprezentowanych było ogółem 680.495.585 głosów, stanowiących 83,09% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Serii A, B, C oraz 166.917.501 akcji serii D są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy.

Załącznik: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 23 lipca 2020 (.pdf)

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
25/2020
Ostatnia aktualizacja 23.07.2020