Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 24 czerwca 2021 roku

Data: 
24 cze 2021

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 24 czerwca 2021 roku.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 24 czerwca 2021 roku reprezentowanych było ogółem 640.579.989 głosów, stanowiących 78,22% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Serii A, B, C oraz 166.917.501 akcji serii D są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy.

Załącznik: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 24 czerwca 2021 r. (.pdf)

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
RB nr 13/2021 221.71 KB
Kategoria: 
Numer Raportu: 
13/2021
Ostatnia aktualizacja 24.06.2021