Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 25 maja 2023 roku

Data: 
29 maj 2023

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 25 maja 2023 roku.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 25 maja 2023 roku reprezentowanych było ogółem 586.159.831 głosów, stanowiących 71,57% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Serii A, B, C oraz 166.917.501 akcji serii D są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy. 

Załącznik: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 25 maja 2023 r. (.pdf)

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
13/2023
Ostatnia aktualizacja 29.05.2023