Korekta raportu nr 48/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku dotyczącego dopuszczenia do obrotu i daty pierwszego notowania obligacji 7,125% Senior Secured Notes zapadalnych 20 maja 2018 r. o wartości 350 mln EUR na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu

Data: 
05 lip 2011

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, iż w wyniku błędu pisarskiego w raporcie bieżącym nr 48/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku została podana nieprawidłowa data emisji obligacji przez spółkę Cyfrowy Polsat Finance AB, zależną od Spółki. W raporcie podano datę 20 maja 2010 roku, podczas gdy data emisji to 20 maja 2011 roku. Zarząd Spółki niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 48/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w powyższym zakresie.

Prawidłowa treść raportu brzmi następująco:

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka), powziął wiadomość że z dniem 28 czerwca 2011 r. obligacje 7,125% Senior Secured Notes zapadalne 20 maja 2018 r. o wartości nominalnej 350 mln EUR: 340 mln EUR oznaczonych numerem ISIN XS0626064363 oraz 10 mln EUR oznaczonych numerem ISIN XS0626064017, wyemitowane przez Cyfrowy Polsat Finance AB, jednostkę zależną Spółki, w dniu 20 maja 2011 r. (raport bieżący nr 34/2011 z 20 maja 2011 r.) (Obligacje) zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Giełda w Luksemburgu) oraz że w tym dniu nastąpiło pierwsze notowanie Obligacji na Giełdzie w Luksemburgu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
48/2011/kor
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014