Korekta raportu bieżącego nr 23/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Data: 
03 lip 2018

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w raporcie bieżącym nr 23/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. dotyczącym treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2018 roku nastąpiła omyłka pisarska w zakresie liczby głosów oddanych „za” i „przeciw” uchwałom nr 37 – 43 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

Omyłkowo podana liczba głosów:

  • "za" uchwałą – 587.864.733 głosów,
  • "przeciw" – 39.328.851 głosów,

 Prawidłowa liczba głosów:

  • "za" uchwałą – 587.247.284 głosów,
  • "przeciw" – 39.946.300 głosów,

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Załączniki: Skorygowana treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2018 r.(.pdf)

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 19  ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
23/2018/K
Ostatnia aktualizacja 03.07.2018