Korekta raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 28 maja 2021 r. dotyczącego informacji o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 24 czerwca 2021 roku oraz treści projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
02 cze 2021

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 28 maja 2021 r., dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2021 roku, na godz.11:00.

Korekta raportu polega na uzupełnieniu listy załączników do raportu bieżącego nr 10/2021 o dwa dokumenty, tj. o Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. za lata 2019 i 2020, zgodnie z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego, które wpłynęło do Spółki w dniu 2 czerwca 2021 r.

Równolegle Zarząd Spółki informuje, iż oba ww. dokumenty zostały zgodnie z dotychczasową praktyką opublikowane na stronie internetowej Spółki w dniu 28 maja 2021 r., tj. w dniu publikacji raportu bieżącego nr 10/2021, zgodnie z informacją zamieszczoną w Ogłoszeniu Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2021 r., jak również w treści raportu nr 10/2021.

Uzupełniona lista załączników do raportu bieżącego nr 10/2021:

  • ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2021 roku, przygotowane zgodnie z art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych (załącznik nr 1);
  • projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 roku (załącznik nr 2);
  • Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020 (załącznik nr 3);
  • Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. za lata 2019 i 2020 (załącznik nr 4).

 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 i § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
10/2021/Kor
Ostatnia aktualizacja 02.06.2021