Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii I oraz akcji serii J

Data: 
13 maj 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka), w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 41/2014 z dnia 8 maja 2014 roku, informuje, że w dniu 13 maja 2014 roku, otrzymał Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), zgodnie z którym w dniu 14 maja 2014 roku nastąpi rejestracja 47.260.690 akcji Spółki oznaczonych kodem PLCFRPT00013 oraz 243.932.490 akcji Spółki oznaczonych kodem PLCFRPT00021 zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 454/14 z dnia 7 maja 2014 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
44/2014
Ostatnia aktualizacja 06.10.2014