Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
02 cze 2016

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2016 roku, na godz.14:00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.     Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.     Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.     Przyjęcie porządku obrad.

6.     Przedstawienie przez Zarząd:

             a)   sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,

             b)   sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015,

             c)   sprawozdania z działalności Redefine Sp. z o.o. (spółki przejętej przez Cyfrowy Polsat S.A. z dniem 30 czerwca 2015 r.) za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. oraz sprawozdania finansowego Redefine Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.

7.     Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.

8.     Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu.

9.     Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

10.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

11.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015.

12.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.

13.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Redefine Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.

14.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Redefine Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.

15.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015.

16.   Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.

17.   Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.

18.   Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Redefine Sp. z o. o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.

19.   Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.

20.   Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Redefine Sp. z o.o. za rok obrotowy 2015.

21.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

22.   Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również:

1.     ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2016 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych;

2.     projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 roku.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsat.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
18/2016
Ostatnia aktualizacja 28.06.2023