Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
06 mar 2015

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 2 kwietnia 2015 roku, na godz. 10.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.

16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.

17. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

 

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również:

1. ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 kwietnia 2015 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych;

2. projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 2 kwietnia 2015 roku.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.cyfrowypolsat.pl/, na podstronie Relacje Inwestorskie, w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Materiały. 

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
9/2015
Ostatnia aktualizacja 18.03.2015