Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 28 czerwca 2018 roku oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
30 maj 2018

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 28 czerwca 2018 roku, na godz.11:00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad:             

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd:

    a)  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,

    b)  sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017,

    c)  sprawozdania finansowego Metelem Holding Company Ltd. z siedzibą na Cyprze (spółki przejętej przez Cyfrowy Polsat S.A. z dniem 7 kwietnia 2017 r.) za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 6 kwietnia 2017 r.  

   d)  sprawozdania finansowego Eileme 1 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie (spółki przejętej przez Cyfrowy Polsat S.A. z dniem 28 kwietnia 2018 r.) za rok obrotowy 2017.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Metelem Holding Company Ltd. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 6 kwietnia 2017 r.

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Eileme 1 AB (publ) za rok obrotowy 2017.

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017.

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.

17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.

18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Metelem Holding Company Ltd. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 6 kwietnia 2017 r.

19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Eileme 1 AB (publ) absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.

20. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.

21. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Metelem Holding Company Ltd. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 6 kwietnia 2017 r.

22. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Eileme 1 AB (publ) za rok obrotowy 2017.

23. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

24. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018 roku, przygotowane zgodnie z art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych;
  2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsat.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
22/2018
Ostatnia aktualizacja 30.05.2018