Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 25 czerwca 2019 roku oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
29 maj 2019

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 25 czerwca 2019 roku, na godz.11:00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad:             

1.   Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.   Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.   Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.   Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.   Przyjęcie porządku obrad.

6.   Przedstawienie przez Zarząd:

a) prawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,

b) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018,

c) sprawozdania Zarządu z działalności Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. oraz sprawozdania finansowego Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. (spółki przejętej przez Cyfrowy Polsat S.A. z dniem 30 listopada 2018 r.) za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.

d) sprawozdania finansowego Eileme 1 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie (spółki przejętej przez Cyfrowy Polsat S.A. z dniem 28 kwietnia 2018 r.) za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r.

7.   Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.

8.   Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu.

9.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Eileme 1 AB (publ) za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r.

16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018.

17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.

18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.

19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.

20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Eileme 1 AB (publ) absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r.

21. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018 oraz przeznaczeniu części zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy.

22. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.

23. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Eileme 1 AB (publ) za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r.

24. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również:

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsat.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
17/2019
Ostatnia aktualizacja 29.05.2019