Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 24 czerwca 2021 roku oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
28 maj 2021

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 24 czerwca 2021 roku, na godz.11:00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.  Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.  Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.  Przyjęcie porządku obrad.

6.  Przedstawienie przez Zarząd:

a)       sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,

b)       sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020.

7.  Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a)       sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020;

b)       sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020,

8.  Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu.

9.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020.

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020 oraz przeznaczeniu części zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy.

18. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,

19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego:

  • ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2021 roku, przygotowane zgodnie z art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych (załącznik nr 1);
  • projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 roku (załącznik nr 2).

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsat.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

 

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
10/2021
Ostatnia aktualizacja 28.05.2021