Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 25 maja 2020 roku oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
28 kwi 2020

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1, art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 25 maja 2020 roku, na godz.11:00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na żądanie akcjonariuszy Reddev Investments Limited oraz TiVi Foundation.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
    1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewiduje uchylenie dotychczasowego brzmienia Statutu Spółki w całości i nadanie mu nowej treści w brzmieniu zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.     

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również:

  • ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 maja 2020 roku, przygotowane zgodnie z art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych (załącznik nr 2);
  • projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 maja 2020 roku (załącznik nr 3).

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsat.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały.

 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
15/2020
Ostatnia aktualizacja 28.04.2020