Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
31 sty 2018

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 stycznia 2018 r. Spółka otrzymała zawiadomienie wystosowane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1639; dalej „Ustawa o Ofercie”) od Pana Zygmunta Solorza.

Zgodnie z treścią ww. zawiadomienia zmienił się posiadany przez Pana Solorza pośrednio, poprzez podmioty przez niego kontrolowane, udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w wyniku:

(i)       zawarcia w dniu 26 stycznia 2018 r. przez podmiot bezpośrednio kontrolowany przez Pana Solorza, tj. Karswell Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr („Karswell”) transakcji zbycia 16.577.107 (szesnastu milionów pięciuset siedemdziesięciu siedmiu tysięcy stu siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela Cyfrowego Polsatu, stanowiących 2,59% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 16.577.107 (szesnastu milionów pięciuset siedemdziesięciu siedmiu tysięcy stu siedmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 2,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

(ii)      zawarcia w dniu 29 stycznia 2018 r. przez podmiot pośrednio kontrolowany przez Pana Solorza, tj. Reddev Investments Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr („Reddev”), będący spółką zależną kontrolowanego przez Pana Solorz podmiotu TiVi Foundation, transakcji nabycia 21.041.375 (dwudziestu jeden milionów czterdziestu jeden tysięcy trzystu siedemdziesięciu pięciu) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu Cyfrowego Polsatu, stanowiących 3,29% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 42.082.750 (czterdziestu dwóch milionów osiemdziesięciu dwóch tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 5,14% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

dalej łącznie zwane „Transakcjami”.

Przed zawarciem Transakcji Pan Zygmunt Solorz posiadał, poprzez podmioty pośrednio i bezpośrednio przez siebie kontrolowane, tj. Reddev, Karswell, Embud2 Sp. z o.o. Sp. k.a. z siedzibą w Warszawie („Embud2”), Argumenol Investment Company Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Argumenol”), 362.256.512 (trzysta sześćdziesiąt dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwanaście) akcji Spółki, stanowiących 56,64% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 514.761.388 (pięciuset czternastu milionów siedmiuset sześćdziesięciu jeden tysięcy trzystu osiemdziesięciu ośmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 62,85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w szczególności:

(i)   152.504.876 (sto pięćdziesiąt dwa miliony pięćset cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki, stanowiących 23,84% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 305.009.752 (trzystu pięciu milionów dziewięciu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 37,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poprzez Reddev, oraz

(ii)  209.751.636 (dwieście dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 32,80% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 209.751.636 (dwustu dziewięciu milionów siedmiuset pięćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset trzydziestu sześciu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 25,61% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w ten sposób, że

        a.   poprzez Reddev - 1.699.420 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 0,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.699.420 (jednego miliona sześciuset dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu dwudziestu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

        b.   poprzez Karswell - 149.988.268 (sto czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 23,45% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 149.988.268 (stu czterdziestu dziewięciu milionów dziewięciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu sześćdziesięciu ośmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 18,31% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

        c.   poprzez Embud2 - 58.000.000 (pięćdziesiąt osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 9,07% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 58.000.000 (pięćdziesięciu ośmiu milionów) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 7,08% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz

        d.   poprzez Argumenol - 63.948 (sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 0,01% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 63.948 (sześćdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset czterdziestu ośmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku zawarcia Transakcji Pan Zygmunt Solorz posiada aktualnie, poprzez podmioty pośrednio i bezpośrednio przez siebie kontrolowane, tj. Reddev, Karswell, Embud2, Argumenol, 366.720.780 (trzysta sześćdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji Spółki, stanowiących 57,34% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 540.267.031 (pięciuset czterdziestu milionów dwustu sześćdziesięciu siedmiu tysięcy trzydziestu jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 65,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W szczególności:

(i)   173.546.251 (sto siedemdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki, stanowiących 27,13% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 347.092.502 (trzystu czterdziestu siedmiu milionów dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 42,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poprzez Reddev, oraz

(ii)   193.174.529 (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony sto siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 30,21% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 193.174.529 (stu dziewięćdziesięciu trzech milionów stu siedemdziesięciu czterech tysięcy pięciuset dwudziestu dziewięciu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 23,59% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w ten sposób, ż

        a.  poprzez Reddev - 1.699.420 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 0,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.699.420 (jednego miliona sześciuset dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu dwudziestu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

        b.   poprzez Karswell - 133.411.161 (sto trzydzieści trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 20,86% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 133.411.161 (stu trzydziestu trzech milionów czterystu jedenastu tysięcy stu sześćdziesięciu jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 16,29% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

        c.   poprzez Embud2 - 58.000.000 (pięćdziesiąt osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 9,07% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 58.000.000 (pięćdziesięciu ośmiu milionów) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 7,08% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz

        d.   poprzez Argumenol - 63.948 (sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 0,01% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 63.948 (sześćdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset czterdziestu ośmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Poza wymienionymi powyżej podmiotami nie istnieją inne podmioty zależne od Pana Solorz posiadające akcje Spółki.

Pan Solorz nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.

Pan Solorz nie jest posiadaczem instrumentów finansowych ani nie jest uprawniony lub zobowiązany do nabycia akcji Spółki na warunkach wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy o Ofercie.

Pan Solorz nie jest posiadaczem instrumentów finansowych w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszących się do akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy o Ofercie.

Łączna liczba głosów pośrednio przysługujących Panu Solorzowi na walnym zgromadzeniu Spółki wynosi 540.267.031 (pięćset czterdzieści milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści jeden), uprawniających do wykonywania 65,97% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
7/2018
Ostatnia aktualizacja 31.01.2018