Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
31 sty 2018

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniach 30 i 31 stycznia 2018 r. Spółka otrzymała zawiadomienia wystosowane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1639; dalej „Ustawa o Ofercie”) od EVO Foundation z siedzibą w Vaduz, Lichtenstein („Fundacja”), EVO Holding Ltd. z siedzibą w Road Town, Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze („EVO Holding”) oraz Sensor Overseas Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Sensor”), będącej akcjonariuszem Spółki. Fundacja jest podmiotem bezpośrednio kontrolującym EVO Holding, natomiast EVO Holding jest podmiotem bezpośrednio kontrolującym Sensor.

Zgodnie z treścią ww. zawiadomień zmieniły się posiadane pośrednio przez Fundację i Evo Holding oraz bezpośrednio przez Sensor udziały w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w wyniku zawarcia w dniu 29 stycznia 2018 r. przez Sensor transakcji zbycia na rzecz Reddev Investments Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr, 21.041.375 (dwudziestu jeden milionów czterdziestu jeden tysięcy trzystu siedemdziesięciu pięciu) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu Cyfrowego Polsatu, stanowiących 3,29% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 42.082.750 (czterdziestu dwóch milionów osiemdziesięciu dwóch tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 5,14% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Zbycie Akcji”).

Przed Zbyciem Akcji Fundacja i EVO Holding posiadały pośrednio, a Sensor bezpośrednio 55.092.796 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowiło 8,61% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do wykonywania 82.005.421 (osiemdziesięciu dwóch milionów pięciu tysięcy czterystu dwudziestu jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 10,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na ww. akcje składało się:

(i)   26.912.625 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji imiennych Spółki uprzywilejowanych co do głosu, stanowiących 4,21% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 53.825.250 (pięćdziesięciu trzech milionów ośmiuset dwudziestu pięciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 6,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz

(ii)  28.180.171 (dwadzieścia osiem milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 4,40% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 28.180.171 (dwudziestu ośmiu milionów stu osiemdziesięciu tysięcy stu siedemdziesięciu jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 3,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku Zbycia Akcji aktualnie Fundacja i EVO Holding posiadają pośrednio, a Sensor bezpośrednio 34.051.421 (trzydzieści cztery miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji Spółki, co stanowi 5,32% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 39.922.671 (trzydziestu dziewięciu milionów dziewięciuset dwudziestu dwóch tysięcy sześciuset siedemdziesięciu jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 4,87% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na ww. akcje składają się:

(i)   5.871.250 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki, stanowiących 0,92% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 11.742.500 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 1,43% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz

(ii)  28.180.171 (dwadzieścia osiem milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 4,40% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 28.180.171 (dwudziestu ośmiu milionów stu osiemdziesięciu tysięcy stu siedemdziesięciu jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 3,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Poza EVO Holding i Sensor nie istnieją podmioty zależne od Fundacji posiadające akcje Spółki. Poza Sensor nie istnieją podmioty zależne od EVO Holding posiadające akcje Spółki. Nie istnieją podmioty zależne od Sensor posiadające akcje Spółki.

Fundacja, EVO Holding i Sensor nie są stronami jakichkolwiek umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.

Fundacja, EVO Holding i Sensor nie są posiadaczami instrumentów finansowych ani nie są uprawnione lub zobowiązane do nabycia akcji Spółki na warunkach wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy o Ofercie.

Fundacja, EVO Holding i Sensor nie są posiadaczami instrumentów finansowych w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszących się do akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy o Ofercie.

Łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki bezpośrednio przysługujących Sensor, a pośrednio EVO Holding i Fundacji wynosi 39.922.671 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden), uprawniających do wykonywania 4,87% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
5/2018
Ostatnia aktualizacja 31.01.2018