Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
31 sty 2018

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 stycznia 2018 r. Spółka otrzymała zawiadomienie wystosowane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. a 2016, poz. 1639; dalej „Ustawa o Ofercie”) od spółki Karswell Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr („Karswell”), będącej akcjonariuszem Spółki.

Zgodnie z treścią ww. zawiadomienia zmienił się posiadany bezpośrednio przez Karswell udział w  ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w wyniku zawarcia w dniu 26 stycznia 2018 r. przez Karswell transakcji zbycia 16.577.107 (szesnastu milionów pięciuset siedemdziesięciu siedmiu tysięcy stu siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela Cyfrowego Polsatu, stanowiących 2,59% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 16.577.107 (szesnastu milionów pięciuset siedemdziesięciu siedmiu tysięcy stu siedmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 2,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Zbycie Akcji”).

Przed Zbyciem Akcji Karswell posiadał bezpośrednio 149.988.268 (sto czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji Spółki, stanowiących 23,45% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 149.988.268 (stu czterdziestu dziewięciu milionów dziewięciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu sześćdziesięciu ośmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 18,31% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku Zbycia Akcji aktualnie Karswell posiada bezpośrednio 133.411.161 (sto trzydzieści trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) akcji Spółki, co stanowi 20,86% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 133.411.161 (stu trzydziestu trzech milionów czterystu jedenastu tysięcy stu sześćdziesięciu jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 16,29% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto nie istnieją podmioty zależne od Karswell posiadające akcje Spółki.

Karswell nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.

Karswell nie jest posiadaczem instrumentów finansowych ani nie jest uprawniony lub zobowiązany do nabycia akcji Spółki na warunkach wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy o Ofercie.

Karswell nie jest posiadaczem instrumentów finansowych w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszących się do akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy o Ofercie.

Łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki bezpośrednio przysługujących Karswell wynosi 133.411.161 (sto trzydzieści trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy sto sześćdziesiąt jeden), uprawniających do wykonywania 16,29% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
4/2018
Ostatnia aktualizacja 31.01.2018