Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
17 lip 2017

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 17 lipca 2017 r. Spółka otrzymała od EVO Foundation z siedzibą w Vadus, Liechtenstein („EVO Foundation”) i jej podmiotów zależnych: EVO Holding Ltd. z siedzibą Road Town, Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze („EVO Holding”) oraz Sensor Overseas Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Sensor”) zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) o bezpośrednim nabyciu przez Sensor oraz pośrednim nabyciu przez EVO Foundation i EVO Holding akcji Spółki w dniu 12 lipca 2017 r.

W dniu 12 lipca 2017 r. Sensor, będący spółką bezpośrednio zależną od EVO Holding oraz pośrednio zależną od EVO Foundation, nabył w drodze transakcji sprzedaży 171.250 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki („Transakcja”), o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 18/2017 z dnia 13 lipca 2017 r. W wyniku Transakcji Sensor posiada obecnie bezpośrednio 55.092.796 akcji Spółki, co stanowi 8,61% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 82.005.421 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Powyższy pakiet akcji składa się z:

a)    26.912.625 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 4,21% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 53.825.250 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz

b)    28.180.171 akcji zdematerializowanych, stanowiących 4,41% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 28.180.171 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Nie istnieją inne podmioty zależne Sensor posiadające pośrednio bądź bezpośrednio akcje Spółki.

Przed Transakcją Sensor posiadał bezpośrednio 54.921.546 akcji Spółki, co stanowiło 8,59% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 81.662.921 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Powyższy pakiet akcji składał się z:

a)    26.741.375 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 4,18% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 53.482.750 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 6,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz

b)    28.180.171 akcji zdematerializowanych, stanowiących 4,41% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 28.180.171 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie w wyniku Transakcji EVO Foundation oraz jej spółka zależna EVO Holding obecnie posiadają pośrednio poprzez Sensor 55.092.796 akcji Spółki, co stanowi 8,61% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 82.005.421 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Powyższy pakiet akcji składa się z:

a)    26.912.625 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 4,21% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 53.825.250 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz

b)    28.180.171 akcji zdematerializowanych, stanowiących 4,41% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 28.180.171 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Nie istnieją inne niż EVO Holding oraz Sensor podmioty zależne EVO Foundation posiadające pośrednio bądź bezpośrednio akcje Spółki.

Przed Transakcją EVO Foundation oraz EVO Holding posiadały pośrednio poprzez Sensor 54.921.546 akcji Spółki, co stanowiło 8,59% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 81.662.921 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Powyższy pakiet akcji składał się z:

a)    26.741.375 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 4,18% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 53.482.750 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 6,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz

b)    28.180.171 akcji zdematerializowanych, stanowiących 4,41% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 28.180.171 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
19/2017
Ostatnia aktualizacja 17.07.2017