Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. - Reddev

Data: 
27 kwi 2018

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2018 r. Spółka otrzymała zawiadomienia wystosowane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382; dalej „Ustawa o Ofercie”) od TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein („TiVi Foundation”) oraz od podmiotu zależnego TiVi Foundation - Reddev Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Reddev”), będącego akcjonariuszem Spółki.

Zgodnie z treścią ww. zawiadomień zmieniły się posiadane pośrednio przez TiVi Foundation i bezpośrednio przez Reddev udziały w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w wyniku nabycia w dniu 26 kwietnia 2018 r. przez Reddev 123.411.161 (stu dwudziestu trzech milionów czterystu jedenastu tysięcy stu sześćdziesięciu jeden) akcji zwykłych na okaziciela Cyfrowego Polsatu, stanowiących 19,30% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 123.411.161 (stu dwudziestu trzech milionów czterystu jedenastu tysięcy stu sześćdziesięciu jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 15,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Nabycie Akcji”).

Przed Nabyciem Akcji TiVi Foundation posiadał pośrednio, a Reddev bezpośrednio 175.245.671 (sto siedemdziesiąt pięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki, stanowiących 27,40% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 348.791.922 (trzystu czterdziestu ośmiu milionów siedmiuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy dziewięciuset dwudziestu dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 42,59% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na ww. akcje składało się:

(i)                   173.546.251 (sto siedemdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki, stanowiących 27,14% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 347.092.502 (trzystu czterdziestu siedmiu milionów dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 42,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz

(ii)                  1.699.420 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 0,26% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.699.420 (jednego miliona sześciuset dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu dwudziestu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku Nabycia Akcji aktualnie TiVi Foundation posiada pośrednio, a Reddev bezpośrednio 298.656.832 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcje Spółki, stanowiące 46,70% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 472.203.083 (czterystu siedemdziesięciu dwóch milionów dwustu trzech tysięcy osiemdziesięciu trzech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 57,66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na ww. akcje składają się:

(i)                   173.546.251 (sto siedemdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki, stanowiących 27,14% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 347.092.502 (trzystu czterdziestu siedmiu milionów dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 42,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz

(ii)                  125.110.581 (sto dwadzieścia pięć milionów sto dziesięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 19,56% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 125.110.581 (stu dwudziestu pięciu milionów stu dziesięciu tysięcy pięciuset osiemdziesięciu jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 15,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Poza Reddev nie istnieją podmioty zależne od TiVi Foundation posiadające akcje Spółki. Nie istnieją podmioty zależne od Reddev posiadające akcje Spółki.

TiVi Foundation i Reddev nie są stronami jakichkolwiek umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.

TiVi Foundation i Reddev nie są posiadaczami instrumentów finansowych ani nie są uprawnione lub zobowiązane do nabycia akcji Spółki na warunkach wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy o Ofercie.

TiVi Foundation i Reddev nie są posiadaczami instrumentów finansowych w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszących się do akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy o Ofercie.

Łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki pośrednio przysługujących TiVi Foundation, poprzez Reddev, a bezpośrednio Reddev wynosi 472.203.083 (czterysta siedemdziesiąt dwa miliony dwieście trzy tysiące osiemdziesiąt trzy), uprawniających do wykonywania 57,66% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
14/2018
Ostatnia aktualizacja 27.04.2018