Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. - Karswell

Data: 
27 kwi 2018

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2018 r. Spółka otrzymała zawiadomienie wystosowane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016, poz. 1639; dalej „Ustawa o Ofercie”) od spółki Karswell Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr („Karswell”), będącej akcjonariuszem Spółki.

Zgodnie z treścią ww. zawiadomienia zmienił się posiadany bezpośrednio przez Karswell udział w  ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w wyniku zbycia w dniu 26 kwietnia 2018 r. przez Karswell 123.411.161 (stu dwudziestu trzech milionów czterystu jedenastu tysięcy stu sześćdziesięciu jeden) akcji zwykłych na okaziciela Cyfrowego Polsatu, stanowiących 19,30% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 123.411.161 (stu dwudziestu trzech milionów czterystu jedenastu tysięcy stu sześćdziesięciu jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 15,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Zbycie Akcji”).

Przed Zbyciem Akcji Karswell posiadał bezpośrednio 133.411.161 (sto trzydzieści trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 20,86% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 133.411.161 (stu trzydziestu trzech milionów czterystu jedenastu tysięcy stu sześćdziesięciu jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 16,29% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku Zbycia Akcji aktualnie Karswell posiada bezpośrednio 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, co stanowi 1,56% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 10.000.000 (dziesięciu milionów) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 1,22% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto nie istnieją podmioty zależne od Karswell posiadające akcje Spółki.

Karswell nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.

Karswell nie jest posiadaczem instrumentów finansowych ani nie jest uprawniony lub zobowiązany do nabycia akcji Spółki na warunkach wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy o Ofercie.

Karswell nie jest posiadaczem instrumentów finansowych w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszących się do akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy o Ofercie.

Łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki bezpośrednio przysługujących Karswell wynosi 10.000.000 (dziesięć milionów), uprawniających do wykonywania 1,22% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
13/2018
Ostatnia aktualizacja 27.04.2018