Informacja o zmianach udziałów Polaris Finance B.V. oraz Pana Zygmunta Solorza-Żaka w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
17 kwi 2009

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2009 roku powziął informacje iż na skutek odstąpienia przez Polaris Finance B.V. w dniu 16 kwietnia 2009 roku od umowy sprzedaży instrumentów finansowych zawartej z Panem Zygmuntem Solorzem-Żakiem w dniu 18 grudnia 2008 roku (raport bieżący numer 36/2008 z dnia 24 grudnia 2008 roku) zostało dokonane przeniesienie zwrotne 20.000.000 niezmaterializowanych akcji imiennych Spółki, uprzywilejowanych co do prawa głosu w stosunku 2 do 1. Przeniesienie akcji zostało dokonane w dniu 16 kwietnia 2009 roku.Przed ww. transakcją Polaris Finance B.V. posiadała 162.943.750 akcji Spółki, co stanowiło 60,73% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 317.968.750 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 69,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A.

Po dokonaniu ww. transakcji Polaris Finance B.V. posiada 182.943.750 akcji Spółki, co stanowi 68,18% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 357.968.750 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 78,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A., z zastrzeżeniem dokonania zmiany w księdze akcyjnej Spółki.

Przed ww. transakcją Pan Zygmunt Solorz-Żak posiadał 30.603.750 akcji Spółki, co stanowi 11,41% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 61.207.500 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 13,43% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A.

Po dokonaniu ww. transakcji Pan Zygmunt Solorz-Żak posiada 10.603.750 akcji Spółki, co stanowi 3,95% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 21.207.500 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 4,65% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A., z zastrzeżeniem dokonania zmiany w księdze akcyjnej Spółki.

Jednocześnie Polaris Finance B.V. poinformowała Spółkę o braku zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
18/2009
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014