Informacja o zamiarze nabycia akcji Midas S.A. w drodze przymusowego wykupu

Data: 
05 maj 2016

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 maja 2016 r. Zarząd Polkomtel sp. z o.o. („Polkomtel”), spółki pośrednio zależnej od Spółki, podjął uchwałę w sprawie nabycia do 100% akcji Midas S.A. („Midas”) („Uchwała”). Zgodnie z Uchwałą Polkomtel podejmie działania mające na celu ogłoszenie i przeprowadzenie żądania sprzedaży akcji Midasa w ramach przymusowego wykupu, w tym ustanowienie wymaganego prawem zabezpieczenia oraz działania mające na celu zniesienie dematerializacji akcji Midasa i wycofanie akcji Midasa z obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
11/2016
Ostatnia aktualizacja 05.05.2016