Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021

Data: 
23 cze 2022

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 23 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 („Uchwała”).

Zgodnie z postanowieniami Uchwały:

  1. część zysku netto w kwocie 660.844.237,20 złotych (słownie: sześćset sześćdziesiąt milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych dwadzieścia groszy)  zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
  2. pozostała część zysku netto w kwocie 2.945.011.181,03 złotych (słownie: dwa miliardy dziewięćset czterdzieści pięć milionów jedenaście tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych trzy grosze) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy,
  3. wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki uczestniczącą w wypłacie dywidendy (tj. z wyłączeniem akcji własnych) wynosi 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy),
  4. liczba akcji Spółki objętych dywidendą wynosi 550.703.531,
  5. dzień dywidendy został wyznaczony na 20 września 2022 roku,
  6. wypłata dywidendy nastąpi w dniu 15 grudnia 2022 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
14/2022
Ostatnia aktualizacja 23.06.2022