Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019

Data: 
23 lip 2020

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 23 lipca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019 oraz przeznaczenia części zysków wypracowanych w latach ubiegłych na wypłatę dywidendy („Uchwała”).

Zgodnie z postanowieniami Uchwały:

1)       całość zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 586.802.125,73 złotych (słownie: pięćset osiemdziesiąt sześć milionów osiemset dwa tysiące sto dwadzieścia pięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,

2)       kwota 52.743.890,27 złotych (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia siedem groszy) z kapitału zapasowego, utworzonego z zysków z lat ubiegłych, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,

3)       łączna kwota dywidendy za rok obrotowy 2019 wynosi 639.546.016,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy szesnaście złotych),

4)       wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty),

5)       liczba akcji Spółki objętych dywidendą wynosi 639.546.016, 

6)       dzień dywidendy został wyznaczony na 15 października 2020 roku,

7)       wypłata dywidendy nastąpi w dwóch transzach:

-      pierwsza transza w kwocie 223.841.105,60 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy sto pięć złotych sześćdziesiąt groszy), tj. 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję – w dniu 22 października 2020 roku oraz

-      druga transza w kwocie 415.704.910,40 zł (słownie: czterysta piętnaście milionów siedemset cztery tysiące dziewięćset dziesięć złotych czterdzieści groszy), tj. 0,65 zł (słownie sześćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję – w dniu 11 stycznia 2021 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
26/2020
Ostatnia aktualizacja 23.07.2020