Informacja w sprawie wypłaty dywidendy

Data: 
25 cze 2019

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 25 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 oraz przeznaczenia części zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy ("Uchwała"). 

Zgodnie z postanowieniami Uchwały:

1) wysokość dywidendy wynosi 594.777.794,88 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt osiem groszy),

2) wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki wynosi 0,93 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy grosze),

3) liczba akcji Spółki objętych dywidendą wynosi 639.546.016, 

4) dzień dywidendy został wyznaczony na 1 lipca 2019 roku,

5) wypłata dywidendy nastąpi w dwóch transzach:

- pierwsza transza w kwocie 287.795.707,20 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedem złotych i dwadzieścia groszy), tj. 0,45 zł (słownie: czterdzieści pięć groszy) na jedną akcję – w dniu 3 lipca 2019 roku oraz

- druga transza w kwocie 306.982.087,68 zł (słownie: trzysta sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt osiem groszy), tj. 0,48 zł (słownie: czterdzieści osiem groszy) na 1 akcję – w dniu 1 października 2019 roku.  

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
22/2019
Ostatnia aktualizacja 25.06.2019