Informacja w sprawie wypłaty dywidendy

Data: 
27 cze 2017

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 27 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 ("Uchwała"). 

Zgodnie z postanowieniami Uchwały:

1)     wysokość dywidendy wynosi 204.654.725,12 zł (dwieście cztery miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych i dwanaście groszy), co stanowi 35,4% zysku netto Spółki za rok 2016,

2)     wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki wynosi 0,32 złotych (trzydzieści dwa grosze),

3)     liczba akcji Spółki objętych dywidendą wynosi 639.546.016, 

4)     dzień dywidendy został wyznaczony na 20 lipca 2017 roku,

5)     dzień wypłaty dywidendy został wyznaczony 3 sierpnia 2017 roku.  

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
17/2017
Ostatnia aktualizacja 10.07.2017