Informacja o utworzeniu programu emisji obligacji oraz rozpoczęciu działań w celu refinansowania zadłużenia z tytułu Obligacji Serii A

Data: 
25 mar 2019

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2018 z dnia 24 października 2018 r. w sprawie podjęcia przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) wstępnych działań związanych z potencjalnym refinansowaniem zadłużenia z tytułu niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN o terminie wykupu w dniu 21 lipca 2021 roku („Obligacje Serii A”), Zarząd Spółki niniejszym informuje o podjęciu w dniu 25 marca 2019 roku uchwały w sprawie utworzenia nowego nieodnawialnego programu emisji obligacji Spółki o łącznej maksymalnej wartości nominalnej obligacji w wysokości 1.000.000.000 (słownie: jednego miliarda) złotych („Program”), w ramach którego Spółka będzie mogła zaciągać zobowiązania finansowe w drodze emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela Spółki denominowanych w złotych („Obligacje”) oraz w sprawie podjęcia działań mających na celu refinansowanie zadłużenia Spółki z tytułu Obligacji Serii A.

Warunki emisji Obligacji w ramach Programu zostały ustalone w następujący sposób:

a)       łączna wartość nominalna wszystkich Obligacji emitowanych w ramach Programu nie przekroczy kwoty 1.000.000.000 (słownie: jednego miliarda) złotych.

b)       wartość nominalna jednej Obligacji wynosić będzie 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych.

c)        Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 483, ze zm.).

d)       Obligacje mogą być emitowane w trybie (i) oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 512, ze zm.); lub (ii) poprzez proponowanie nabycia niestanowiące oferty publicznej.

e)       Obligacje mogą być emitowane w jednej lub w wielu seriach.

f)         Obligacje będą niezabezpieczone.

g)       maksymalna liczba Obligacji danej serii proponowanych do nabycia (tj. liczba emitowanych Obligacji) zostanie określona w warunkach emisji Obligacji danej serii.

h)       Obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

i)         Obligacje mogą być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot S.A. w ramach rynku Catalyst.

j)         świadczenia Spółki z tytułu Obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać w szczególności na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej jednej Obligacji oraz kwoty odsetek. Obligacje będą oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej. Sposób naliczania oprocentowania, dzień, od którego nalicza się oprocentowanie, wysokość lub sposób ustalenia wysokości oprocentowania i terminy jego wypłaty będą określone w warunkach emisji Obligacji danej serii.

k)        dzień emisji danej serii Obligacji będzie określony w warunkach emisji Obligacji danej serii.

l)         Obligacje mogą być emitowane z terminem wykupu nie dłuższym niż 7 lat od dnia emisji. Termin oraz zasady wykupu będą określone w warunkach emisji Obligacji danej serii i mogą przewidywać przedterminowy wykup Obligacji na żądanie Spółki lub na żądanie obligatariusza na zasadach wskazanych w warunkach emisji.

m)      cel emisji Obligacji nie został określony, jednakże cel emisji Obligacji może zostać wskazany w warunkach emisji Obligacji danej serii. O ile cel emisji nie zostanie wskazany w warunkach emisji Obligacji danej serii, Zarząd może wykorzystać środki z emisji Obligacji na dowolny cel, w tym na sfinansowanie przedterminowego wykupu przez Spółkę Obligacji Serii A lub na nabycie Obligacji Serii A w celu ich umorzenia.

n)        poszczególne serie Obligacji będą emitowane na podstawie odrębnych uchwał emisyjnych podejmowanych przez Zarząd, zatwierdzanych odrębnymi uchwałami podejmowanymi przez Radę Nadzorczą Spółki, na podstawie których zostaną określone warunki emisji Obligacji danej serii.

Jednocześnie Spółka informuje o podjęciu w dniu 25 marca 2019 roku decyzji o rozpoczęciu działań w celu refinansowania zadłużenia z tytułu Obligacji Serii A z wykorzystaniem środków z emisji Obligacji w ramach Programu, w tym w szczególności przeprowadzenia przez Spółkę przedterminowego wykupu Obligacji Serii A lub nabycia Obligacji Serii A przez Spółkę w celu ich umorzenia; oraz o zamknięciu przez Spółkę programu emisji Obligacji Serii A z chwilą przedterminowego wykupu Obligacji serii A lub nabycia Obligacji serii A przez Spółkę w celu ich umorzenia w odniesieniu do wszystkich Obligacji Serii A.

Spółka informuje również o podjęciu w dniu 25 marca 2019 roku przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań finansowych w związku z emisją Obligacji przez Spółkę w ramach Programu oraz refinansowania zadłużenia Spółki z tytułu Obligacji Serii A.

Intencją Spółki jest przeprowadzenie emisji Obligacji w ramach Programu w drugim kwartale 2019 r., z zastrzeżeniem występowania odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych. Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji Obligacji oraz jej warunków zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat utworzenia programu emisji Obligacji oraz podjęcia działań w celu refinansowania zadłużenia z tytułu Obligacji Serii A. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty lub emisji obligacji Spółki i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania oferty lub emisji obligacji Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia.

Niniejszy raport bieżący, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Spółka nie zamierza dokonać rejestracji Obligacji, ani przeprowadzać jakiejkolwiek oferty Obligacji w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Z zastrzeżeniem podjęcia przez Spółkę ostatecznej decyzji o dokonaniu emisji Obligacji oraz jej warunków na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki, Obligacje będą oferowane i sprzedawane wyłącznie poza Stanami Zjednoczonymi w ramach transakcji offshore (ang. offshore transactions) na podstawie Regulacji S (ang. Regulation S) zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
8/2019
Ostatnia aktualizacja 25.03.2019