Informacja o pośrednim nabyciu akcji Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
06 cze 2015

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 5 czerwca 2015 r. Spółka otrzymała od IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) w imieniu funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, IB 8 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”), zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1, pkt 1 oraz art. 69a ust. 1, pkt 3 w związku art. 87, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. z 2009 r., poz. 1382) ("Ustawa"), o zwiększeniu pośredniego udziału Funduszu w ogólnej liczbie głosów Spółki do ponad 5%.

Zdarzeniem powodującym zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce było utworzenie nowych udziałów spółki FIZAN Limited, z siedzibą w Limassol („FIZAN Ltd”), które fundusz zobowiązał się objąć po spełnieniu warunków umowy objęcia z dnia 12 marca 2015 r. w sposób powodujący uzyskanie przez Fundusz statusu podmiotu dominującego wobec FIZAN Ltd zgodnie z art. 4 pkt 4 lit a) Ustawy. FIZAN Ltd jest podmiotem dominującym wobec Embud Sp. z o.o. („Embud”) będącej posiadaczem 58.063.948 akcji Spółki.

Przed objęciem kontroli nad podmiotem posiadającym pośrednio akcje Spółki Fundusz, ani inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo, nie posiadały akcji Spółki.

Po uzyskaniu kontroli nad podmiotem posiadającym pośrednio akcje Spółki Fundusz posiada pośrednio 58.063.948 akcji Spółki, stanowiących 9,08% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 58.063.948 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki.

Brak jest innych niż wskazane powyżej podmiotów zależnych od zawiadamiającego posiadających akcje Spółki.

Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
29/2015
Ostatnia aktualizacja 08.06.2015