Informacja o podjęciu kolejnych działań mających na celu dalszą realizację programu emisji obligacji utworzonego w dniu 29 listopada 2022 r.

Data: 
11 wrz 2023

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Wielkiej Brytanii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) programu emisji obligacji („Program”) oraz rozpoczęciu działań w celu ewentualnego refinansowania zadłużenia z tytułu obligacji na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN o terminie wykupu w dniu 24 kwietnia 2026 r. roku („Obligacje Serii B”) oraz obligacji na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN o terminie wykupu w dniu 12 lutego 2027 r. („Obligacje Serii C”), raportu bieżącego nr 1/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie emisji obligacji serii D Spółki oraz raportu bieżącego nr 28/2023 z dnia 7 września 2023 r. w sprawie podjęcia decyzji dotyczącej emisji obligacji serii E Spółki, Zarząd Spółki niniejszym informuje o podjęciu kolejnych działań mających na celu dalszą realizację Programu.

W szczególności w dniu 11 września 2023 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę m.in. w sprawie zatwierdzenia projektu warunków emisji obligacji na okaziciela serii F („Obligacje Serii F”).

Intencją Spółki jest przeprowadzenie emisji Obligacji Serii F w ramach Programu, w formie oferty prywatnej i zaproponowanie ich objęcia wybranemu inwestorowi, do końca IV kwartału 2023 roku. Obligacje Serii F nie będą notowane na jakimkolwiek rynku. Zarząd Spółki wstępnie szacuje, że wartość rozważanej emisji Obligacji Serii F wyniesie ok. 400.000.000 PLN. Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji Obligacji Serii F, jej wartości oraz warunków zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Łączna wartość Programu to 4.000.000.000 PLN, a na dzień dzisiejszy Spółka wyemitowała w ramach Programu obligacje o łącznej wartości nominalnej 2.670.000.000 PLN, przy czym Spółka zakłada, że w III kwartale 2023 r. przeprowadzona zostanie emisja obligacji serii E, której wartość wyniesie do 820.000.000 PLN (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 28/2023 z dnia 7 września 2023 r.).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy raport bieżący ma wyłącznie charakter informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat podjęcia działań mających na celu dalszą realizację Programu. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu rozważanej oferty Obligacji Serii F („Oferta”) lub rozważanej emisji Obligacji Serii F i nie jest materiałem reklamowym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania Oferty lub rozważanej emisji Obligacji Serii F albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia. W związku z Ofertą lub rozważaną emisją Obligacji Serii F nie będzie wymagane udostępnienie prospektu, memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niniejszy raport bieżący, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. W przypadku podjęcia decyzji dotyczącej emisji Obligacji Serii F, Spółka nie zamierza dokonać rejestracji Obligacji Serii F, ani przeprowadzać jakiejkolwiek Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W przypadku podjęcia decyzji o realizacji Oferty i emisji Obligacji Serii F, Obligacje Serii F zostaną zaoferowane i sprzedane wyłącznie poza Stanami Zjednoczonymi w ramach transakcji offshore (ang. offshore transactions) na podstawie Regulacji S (ang. Regulation S) zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
29/2023
Ostatnia aktualizacja 11.09.2023