Informacja o podjęciu działań mających na celu dalszą realizację programu emisji obligacji utworzonego w dniu 29 listopada 2022 r. oraz refinansowanie zadłużenia Grupy Polsat Plus

Data: 
02 sie 2023

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Wielkiej Brytanii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2022 z dnia 5 października 2022 r. w sprawie rozpoczęcia prac nad analizą możliwości przeprowadzenia refinansowania zadłużenia Grupy Polsat Plus, raportu bieżącego nr 31/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) programu emisji obligacji („Program”) oraz rozpoczęciu działań w celu ewentualnego refinansowania zadłużenia z tytułu obligacji na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN o terminie wykupu w dniu 24 kwietnia 2026 r. roku („Obligacje Serii B”) oraz obligacji na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN o terminie wykupu w dniu 12 lutego 2027 r. („Obligacje Serii C”) oraz raportu bieżącego nr 1/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie emisji obligacji serii D Spółki, Zarząd Spółki niniejszym informuje o podjęciu działań mających na celu dalszą realizację Programu oraz refinansowanie zadłużenia Grupy Polsat Plus. Łączna wartość Programu to 4.000.000.000 PLN, a na dzień dzisiejszy Spółka wyemitowała w ramach Programu obligacje o łącznej wartości nominalnej 2.670.000.000 PLN.

W szczególności w dniu 2 sierpnia 2023 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę m.in. w sprawie zawarcia umów związanych z rozważaną przez Spółkę emisją obligacji na okaziciela serii E („Obligacje Serii E”) oraz zatwierdzenia projektu warunków emisji Obligacji Serii E.

W dniu 2 sierpnia 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę m.in. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów związanych z rozważaną przez Spółkę emisją Obligacji Serii E oraz zatwierdzenia projektu warunków emisji Obligacji Serii E.

Intencją Spółki jest przeprowadzenie emisji Obligacji Serii E w ramach Programu do końca III kwartału 2023 roku, z zastrzeżeniem występowania odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych. Zarząd Spółki wstępnie szacuje, że wartość rozważanej emisji Obligacji Serii E wyniesie ok. 500.000.000 PLN. Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji Obligacji Serii E, jej wartości oraz warunków zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy raport bieżący ma wyłącznie charakter informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat podjęcia działań mających na celu dalszą realizację Programu. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu rozważanej oferty Obligacji Serii E („Oferta”) lub rozważanej emisji Obligacji Serii E i nie jest materiałem reklamowym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania Oferty lub rozważanej emisji Obligacji Serii E albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia. W związku z Ofertą lub rozważaną emisją Obligacji Serii E nie będzie wymagane udostępnienie prospektu, memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niniejszy raport bieżący, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. W przypadku podjęcia decyzji dotyczącej emisji Obligacji Serii E, Spółka nie zamierza dokonać rejestracji Obligacji Serii E, ani przeprowadzać jakiejkolwiek Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W przypadku podjęcia decyzji o realizacji Oferty i emisji Obligacji Serii E, Obligacje Serii E będą oferowane i sprzedawane wyłącznie poza Stanami Zjednoczonymi w ramach transakcji offshore (ang. offshore transactions) na podstawie Regulacji S (ang. Regulation S) zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
26/2023
Ostatnia aktualizacja 02.08.2023