Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji Obligacji Serii B w trybie oferty publicznej

Data: 
16 kwi 2019

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie utworzenia przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) programu emisji obligacji („Program”) oraz rozpoczęciu działań w celu refinansowania zadłużenia z tytułu obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN o terminie wykupu w dniu 21 lipca 2021 roku („Obligacje Serii A”), Zarząd Spółki niniejszym informuje o podjęciu w dniu 16 kwietnia 2019 r. uchwały w sprawie emisji nie więcej niż 1.000.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000.000 PLN („Obligacje Serii B”), emitowanych w ramach Programu w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”), tj. w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) ( „Oferta”).

Podstawowe informacje dotyczące Oferty:

Łączna maksymalna wartość nominalna wszystkich Obligacji Serii B

1.000.000.000,00 PLN

Wartość Nominalna jednej Obligacji Serii B

1.000,00 PLN

Cena emisyjna jednej Obligacji Serii B

1.000,00 PLN

Planowany dzień emisji Obligacji Serii B

26 kwietnia 2019 r.

Planowana data wykupu Obligacji Serii B

24 kwietnia 2026 r.

Forma i ewidencja Obligacji Serii B

Obligacje Serii B zostaną wyemitowane jako obligacje zdematerializowane i zostaną zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Cel emisji Obligacji Serii B

Nieokreślony

Należność główna jednej Obligacji Serii B należna w dacie wykupu

Równa wartości nominalnej jednej Obligacji Serii B

Stopa procentowa

Zmienna (stopa bazowa powiększona o marżę)

Stopa bazowa

WIBOR 6M

Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek

Dzień emisji Obligacji Serii B

Okresy odsetkowe

Półroczne

Marża

175 bps

Notowanie Obligacji Serii B

Alternatywny System Obrotu prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub przez BondSpot S.A. w ramach rynku Catalyst

Wartość zaciągniętych zobowiązań Spółki z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia

Wartość zobowiązań Spółki na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 2.672,5 mln PLN. Spółka na dzień 31 grudnia 2018 r. posiadała zobowiązania przeterminowane w kwocie 25,5 mln PLN.

Perspektywy kształtowania zobowiązań Spółki do czasu całkowitego wykupu Obligacji Serii B

Spółka ocenia, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji Serii B zobowiązania Spółki będą kształtować się na poziomie umożliwiającym wykonanie w całości zobowiązań wynikających z Obligacji Serii B.

W ramach Oferty rolę oferującego Obligacje Serii B pełni Trigon Dom Maklerski S.A. Oferta zostanie przeprowadzona w okresie od 17 kwietnia 2019 r. do 19 kwietnia 2019 r. i zostanie skierowana wyłącznie do klientów profesjonalnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (w tym do uprawnionych kontrahentów będących jednocześnie klientami profesjonalnymi), zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Ofercie. W związku z decyzją Spółki o rozpoczęciu działań w celu refinansowania zadłużenia z tytułu Obligacji Serii A, w przypadku nabycia Obligacji Serii B przez inwestorów uprawnionych z Obligacji Serii A, Obligacje Serii B będą mogły zostać opłacone poprzez potrącenie wierzytelności przysługujących Spółce z tytułu emisji Obligacji Serii B z wierzytelnością inwestora z tytułu zbycia Obligacji Serii A na rzecz Spółki w celu ich umorzenia.

W okresie trwania Oferty na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.grupapolsat.pl/pl/relacje-inwestorskie dostępne będzie ogłoszenie zawierające dodatkowe informacje na temat Oferty, w tym informacje na temat warunków uczestnictwa w Ofercie przez uprawnionych inwestorów. W związku ze skierowaniem Oferty wyłącznie do klientów profesjonalnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (w tym do uprawnionych kontrahentów będących jednocześnie klientami profesjonalnymi), na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Ofercie realizacja Oferty nie wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu Ustawy o Ofercie.

W dniu 16 kwietnia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na emisję Obligacji Serii B, w tym na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania finansowego w związku z emisją Obligacji Serii B.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat podjęcia decyzji w sprawie emisji Obligacji Serii B w trybie oferty publicznej. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu Oferty lub emisji Obligacji Serii B i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania Oferty lub emisji Obligacji Serii B albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia. W związku z Ofertą lub emisją Obligacji Serii B nie będzie wymagane udostępnienie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu Ustawy o Ofercie.

Niniejszy raport bieżący, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Spółka nie zamierza dokonać rejestracji Obligacji Serii B, ani przeprowadzać jakiejkolwiek oferty Obligacji Serii B w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Obligacje Serii B są oferowane i sprzedawane wyłącznie poza Stanami Zjednoczonymi w ramach transakcji offshore (ang. offshore transactions) na podstawie Regulacji S (ang. Regulation S) zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
11/2019
Ostatnia aktualizacja 16.04.2019