Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji Obligacji Serii E

Data: 
07 wrz 2023

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Wielkiej Brytanii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) programu emisji obligacji („Program”) oraz rozpoczęciu działań w celu ewentualnego refinansowania zadłużenia z tytułu obligacji na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN o terminie wykupu w dniu 24 kwietnia 2026 r. roku („Obligacje Serii B”) oraz obligacji na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN o terminie wykupu w dniu 12 lutego 2027 r. („Obligacje Serii C”), raportu bieżącego nr 1/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie emisji obligacji serii D oraz raportu bieżącego nr 26/2023 z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu dalszą realizację Programu oraz refinansowania zadłużenia Grupy Polsat Plus, Zarząd Spółki niniejszym informuje o podjęciu w dniu 7 września 2023 r. uchwały w sprawie emisji nie więcej niż 820.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 820.000.000 PLN („Obligacje Serii E”), emitowanych w ramach Programu w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”), tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) („Oferta”).

Oferta zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego i zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego korzystać będzie ze zwolnienia od obowiązku opublikowania prospektu. Przeprowadzenie Oferty nie będzie się również wiązać z obowiązkiem udostępnienia memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego.

Podstawowe informacje dotyczące Oferty:

Cena emisyjna jednej Obligacji Serii E

1.027,23 PLN

Planowany dzień emisji Obligacji Serii E

28 września 2023 r.

Planowana data wykupu Obligacji Serii E

11 stycznia 2030 r.

Wcześniejszy wykup Obligacji Serii E

Możliwy na żądanie Spółki lub obligatariusza na zasadach wskazanych w warunkach emisji Obligacji Serii E

Stopa procentowa

Zmienna (stopa bazowa powiększona o marżę)

Stopa bazowa

WIBOR 6M

Marża w pierwszym okresie odsetkowym

335 bps

Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek

11 lipca 2023 r.

Okresy odsetkowe

Półroczne

Oferta zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 7 września 2023 r. do 12 września 2023 r. Rolę oferującego Obligacje Serii E w ramach Oferty pełni Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie. Członkami konsorcjum są również Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

W ramach przedmiotowej uchwały Zarząd podjął również decyzję o nabyciu przez Spółkę od obligatariuszy Obligacji Serii B oraz Obligacji Serii C wyemitowanych przez Spółkę, na podstawie art. 76 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, części lub wszystkich Obligacji Serii B oraz Obligacji Serii C w celu ich umorzenia, w oparciu o umowy sprzedaży i potrącenia, które Spółka zawrze z częścią obligatariuszy Obligacji Serii B oraz Obligacji Serii C, którzy zgłoszą zamiar sprzedaży takich obligacji, w celu zaliczenia wierzytelności z tytułu Obligacji Serii B oraz Obligacji Serii C na poczet ceny nabycia Obligacji Serii E.

W dniu 7 września 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę m.in. w sprawie wyrażenia zgody na emisję Obligacji Serii E, w tym na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania finansowego w związku z emisją Obligacji Serii E oraz wyrażenia zgody na nabycie części lub wszystkich Obligacji Serii B oraz Obligacji Serii C.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy raport bieżący ma wyłącznie charakter informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat podjęcia decyzji w sprawie emisji Obligacji Serii E. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu Oferty lub emisji Obligacji Serii E i nie jest materiałem reklamowym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania Oferty lub emisji Obligacji Serii E albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia. W związku z Ofertą lub emisją Obligacji Serii E nie jest wymagane udostępnienie prospektu, memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niniejszy raport bieżący, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Spółka nie zamierza dokonać rejestracji Obligacji Serii E, ani przeprowadzać jakiejkolwiek oferty Obligacji Serii E w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Obligacje Serii E są oferowane i sprzedawane wyłącznie poza Stanami Zjednoczonymi w ramach transakcji offshore (ang. offshore transactions) na podstawie Regulacji S (ang. Regulation S) zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
28/2023
Ostatnia aktualizacja 07.09.2023