Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji Obligacji Serii C

Data: 
29 sty 2020

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) programu emisji obligacji („Program”), Zarząd Spółki niniejszym informuje o podjęciu w dniu 29 stycznia 2020 r. uchwały w sprawie emisji nie więcej niż 1.000.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każda i łącznej maksymalnej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000.000,00 PLN („Obligacje Serii C”), emitowanych w ramach Programu w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”), tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) („Oferta”). Oferta zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego i zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego korzystać będzie ze zwolnienia od obowiązku opublikowania prospektu. Przeprowadzenie Oferty nie będzie się również wiązać z obowiązkiem udostępnienia memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego.

Pozostałe informacje dotyczące Oferty:

Cena emisyjna jednej Obligacji Serii C

1.000,00 PLN

Planowany dzień emisji Obligacji Serii C

14 lutego 2020 r.

Planowana data wykupu Obligacji Serii C

12 lutego 2027 r.

Wcześniejszy wykup Obligacji Serii C

Możliwy na żądanie Spółki lub obligatariusza na zasadach wskazanych w warunkach emisji Obligacji Serii C.

Cel emisji Obligacji Serii C

Refinansowanie poniesionych przez Spółkę i jej spółki zależne w latach 2017–2019 kosztów związanych z ich poprawą efektywności energetycznej i obniżeniem wykorzystania ilości komponentów elektronicznych, a w efekcie redukcją śladu węglowego Spółki i jej spółek zależnych, zgodnie z Green Bond Framework dostępną na stronie internetowej Spółki, pozytywnie zweryfikowaną w formie niezależnej opinii eksperckiej (Second Party Opinion) pod kątem zgodności z Green Bond Principles 2018

Stopa procentowa

Zmienna (stopa bazowa powiększona o marżę)

Stopa bazowa

WIBOR 6M

Marża

165 bps

Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek

Dzień emisji Obligacji Serii C

Okresy odsetkowe

Półroczne

 

Oferta zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 30 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. Rolę współoferujących Obligacje Serii C w ramach Oferty pełnią Trigon Dom Maklerski S.A., Erste Securities Polska S.A. oraz Erste Group Bank AG.

W dniu 29 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na emisję Obligacji Serii C, w tym na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania finansowego w związku z emisją Obligacji Serii C.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy raport bieżący ma wyłącznie charakter informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat podjęcia decyzji w sprawie emisji Obligacji Serii C. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu Oferty lub emisji Obligacji Serii C i nie jest materiałem reklamowym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania Oferty lub emisji Obligacji Serii C albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia. W związku z Ofertą lub emisją Obligacji Serii C nie jest wymagane udostępnienie prospektu, memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niniejszy raport bieżący, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Spółka nie zamierza dokonać rejestracji Obligacji Serii C, ani przeprowadzać jakiejkolwiek oferty Obligacji Serii C w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Obligacje Serii C są oferowane i sprzedawane wyłącznie poza Stanami Zjednoczonymi w ramach transakcji offshore (ang. offshore transactions) na podstawie Regulacji S (ang. Regulation S) zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
1/2020
Ostatnia aktualizacja 14.02.2020