Informacja o odchyleniu wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Polsat Plus od konsensusu rynkowego

Data: 
10 sie 2023

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że po analizie wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych grupy kapitałowej Spółki („Grupa Polsat Plus”) za II kwartał 2023 roku stwierdził, iż odchylają się one istotnie od oczekiwań rynkowych, wyrażonych w formie konsensusu opartego na prognozach publikowanych przez biura maklerskie, na poziomie skonsolidowanego zysku netto.

Przewidywany skonsolidowany zysk netto za II kwartał 2023 roku szacowany jest na poziomie 8,1 mln PLN.

Odchylenie skonsolidowanego zysku netto od konsensusu rynkowego w II kwartale 2023 roku wynika przede wszystkich z następujących czynników:

  • Rozpoznania w II kwartale 2023 roku udziału w stracie spółki PAK-PCE Sp. z o.o. („PAK-PCE”), w której Spółka posiadała na dzień 30 czerwca 2023 roku 40,41% udziałów. Strata na poziomie skonsolidowanego zysku netto PAK-PCE wynikała m.in. z (1) negatywnego wpływu rozporządzenia o maksymalnych cenach energii na wyniki operacyjne PAK-PCE; (2) zaliczenia w ciężar kosztów II kwartału 2023 roku jednorazowych korekt w odniesieniu do rozliczeń z tytułu sprzedaży energii elektrycznej i ciepła oraz (3) ujęcia wyceny zawartych miedzy spółkami zależnymi PAK-PCE a Grupą Polsat Plus kontraktów PPA (Power Purchase Agreement) na sprzedaż energii, które miały niegotówkowy, negatywny wpływ na skonsolidowany wynik netto PAK-PCE za II kwartał 2023 roku. Zarząd Spółki zaznacza, że po przejęciu kontroli nad PAK-PCE i konsolidacji metodą pełną od dnia 3 lipca 2023 roku, w kolejnych kwartałach wyceny kontraktów PPA zawartych między spółkami z Grupy nie będą miały istotnego wpływu na poziom skonsolidowanych wyników finansowych.
  • Wyższych od konsensusu kosztów finansowych netto, co wynikało w głównej mierze z jednorazowego ujęcia kosztów o charakterze niegotówkowym związanych z przedterminową spłatą kredytów Grupy w II kwartale 2023 roku.
  • Rozpoznania wyższego od oczekiwań rynkowych podatku dochodowego, co spowodowane było przede wszystkim wystąpieniem kosztów finansowania dłużnego w kwotach przekraczających limity tych kosztów możliwe do ujęcia w kalkulacji bieżącego podatku dochodowego oraz wystąpieniem strat podatkowych w działalności inwestycyjnej, których rozliczenie w przyszłości nie jest pewne.

Zarząd Spółki zastrzega, że sprawozdania finansowe Grupy są w trakcie badania przez biegłego rewidenta, wobec czego wyniki finansowe Grupy nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie Spółki za I półrocze 2023 roku, który zostanie opublikowany 16 sierpnia 2023 roku.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
27/2023
Ostatnia aktualizacja 10.08.2023