Informacja dotycząca szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych za drugi kwartał 2019 roku

Data: 
31 lip 2019

Zgodnie z przyjętymi do stosowania w spółce Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) i grupie kapitałowej Spółki („Grupa Cyfrowy Polsat”) wewnętrznymi standardami raportowania w celu zapewnienia rzetelnej i kompletnej komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego, Zarząd Spółki niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o zdarzeniu, które jednorazowo negatywnie wpłynie na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Polsat w drugim kwartale 2019 r.

W związku z możliwością wynikającą z przepisów wprowadzonych Dz.U.2018.2193 z dnia 23 listopada 2018 roku a obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku, dokonujących zmian w zakresie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw („Zmienione Przepisy Podatkowe”) Zarząd Spółki informuje, iż podjął decyzję o wyborze i dokonaniu w terminie ustawowym zapłaty zryczałtowanej formy opodatkowania od odsetek lub dyskonta należnych od:

  • obligacji wyemitowanych przez Spółkę dnia 20 maja 2011 roku i wykupionych w 2014 roku o łącznej wartości nominalnej 350,0 milionów EUR.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 31 lipca 2019 roku powziął informację o podjęciu decyzji przez Zarząd spółki Polkomtel sp. z o.o. („Polkomtel”), będącej spółką zależną od Spółki, o wyborze i dokonaniu w terminie ustawowym zapłaty zryczałtowanej formy opodatkowania od odsetek lub dyskonta należnych od:

  • obligacji wyemitowanych przez spółkę Spartan Capital Holding sp. z o.o. („Spartan”), której następcą prawnym w efekcie połączenia dokonanego w 2013 roku jest Polkomtel, dnia 26 stycznia 2012 roku i wykupionych w 2016 roku o łącznej wartości nominalnej 542,5 miliona EUR;
  • obligacji wyemitowanych przez spółkę Spartan dnia 26 stycznia 2012 roku i wykupionych w 2016 roku o łącznej wartości nominalnej 500,0 milionów USD;
  • obligacji wyemitowanych przez spółkę Spartan dnia 26 stycznia 2012 roku i wykupionych w 2016 roku o łącznej wartości nominalnej 201,0 milionów USD.

Wybór formy opodatkowania w postaci ryczałtu w wysokości 3% podstawy opodatkowania dotyczy odpowiednich okresów odsetkowych wyżej wymienionych obligacji i jednorazowo obciąży linię „Koszty finansowe, netto” w skonsolidowanym rachunku zysków i strat Grupy Cyfrowy Polsat łączną kwotą 70,1 miliona PLN, pomniejszając tym samym skonsolidowany zysk netto w drugim kwartale 2019 roku. Jednocześnie, zgodnie z wymogami Zmienionych Przepisów Podatkowych, Spółka oraz Polkomtel zamierzają dokonać płatności składających się łącznie na wyżej wymienioną kwotę na rzecz Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie do dnia 31 lipca 2019 roku.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
24/2019
Ostatnia aktualizacja 31.07.2019