Informacja dotycząca szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych za czwarty kwartał 2018 roku

Data: 
23 sty 2019

Zgodnie z przyjętymi do stosowania w spółce Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) i grupie kapitałowej Spółki („Grupa Cyfrowy Polsat”) wewnętrznymi standardami raportowania w celu zapewnienia rzetelnej i kompletnej komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego, Zarząd Spółki niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o zdarzeniu, które jednorazowo negatywnie wpłynie na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat w czwartym kwartale 2018 roku.

Zgodnie z obowiązującymi wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej aktywa oraz zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego są ujmowane w skonsolidowanym bilansie Grupy Cyfrowy Polsat w odniesieniu do wartości bilansowych i podatkowych określonych dla poszczególnych elementów majątku netto Grupy Cyfrowy Polsat.

Spółka dokonała wstępnej analizy wpływu jednorazowych transakcji mających miejsce między spółkami Grupy w czwartym kwartale 2018 roku na kwoty aktywów oraz zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego do wykazania w skonsolidowanym bilansie Grupy Cyfrowy Polsat na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Analiza wykazała konieczność zwiększenia wartości pozycji „Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego” w skonsolidowanym bilansie sporządzonym na 31 grudnia 2018 roku o kwotę ok. 162,6 mln zł. Opisana zmiana stanu zobowiązania z tytułu podatku odroczonego ma charakter niegotówkowy i obciąża linię „Podatek dochodowy” w skonsolidowanym rachunku zysków i strat Grupy Cyfrowy Polsat, pomniejszając tym samym skonsolidowany zysk netto w czwartym kwartale 2018 roku.

Wyżej opisane zwiększenie zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczy aktywów spółek zależnych ujmowanych w skonsolidowanym bilansie Grupy Cyfrowy Polsat wycenianych w momencie nabycia spółki zależnej w wartości godziwej.

Wartości oraz informacje zamieszczone powyżej mają charakter szacunkowy, a ostateczne wartości, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Cyfrowy Polsat za 2018 rok, mogą się różnić od wartości zamieszczonych powyżej. Powyższe wartości oraz informacje będą podlegały badaniu audytora.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
3/2019
Ostatnia aktualizacja 23.01.2019