Informacja dotycząca szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych za czwarty kwartał 2017 roku

Data: 
05 mar 2018

Zgodnie z przyjętymi do stosowania w spółce Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) i grupie kapitałowej Spółki („Grupa Polsat”) wewnętrznymi standardami raportowania w celu zapewnienia rzetelnej i kompletnej komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego, Zarząd Spółki niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o zdarzeniu, które jednorazowo negatywnie wpłynęło na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Polsat w czwartym kwartale 2017 r.

Spółka dokonała analizy wpływu zmian przepisów podatku dochodowego od osób prawnych mających zastosowanie od 1 stycznia 2018 r. na kwoty aktywów oraz zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywanych w skonsolidowanym bilansie Grupy Polsat na dzień 31 grudnia 2017 r.

Zgodnie z obowiązującymi wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej aktywa oraz zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego są ujmowane w skonsolidowanym bilansie Grupy Polsat w odniesieniu do wartości bilansowych i podatkowych określonych dla poszczególnych elementów majątku netto Grupy Polsat.

Analiza wykazała konieczność zwiększenia wartości pozycji „Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego” w skonsolidowanym bilansie sporządzonym na 31 grudnia 2017 r. o kwotę ok. 144 mln zł. Opisana zmiana stanu zobowiązania z tytułu podatku odroczonego ma charakter niegotówkowy i obciąża linię „Podatek dochodowy” w skonsolidowanym rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej, pomniejszając tym samym skonsolidowany zysk netto w czwartym kwartale 2017 roku. Opisywana zmiana stanu zobowiązania z tytułu podatku odroczonego wynika z wprowadzonych ograniczeń ujmowania podatkowych kosztów uzyskania w przyszłych latach, lecz mających związek z aktywami ujętymi w skonsolidowanym bilansie na dzień 31 grudnia 2017 r.

Wartości oraz informacje zamieszczone powyżej mają charakter szacunkowy, a ostateczne wartości, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Polsat za 2017 roku, mogą się różnić od wartości zamieszczonych powyżej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
10/2018
Ostatnia aktualizacja 05.03.2018