Informacja dotycząca szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych za czwarty kwartał 2016 rok

Data: 
01 mar 2017

Zgodnie z przyjętymi do stosowania w spółce Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) i grupie kapitałowej Spółki („Grupa Polsat”) wewnętrznymi standardami raportowania w celu zapewnienia rzetelnej i kompletnej komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego, Zarząd Spółki niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o zdarzeniu, które jednorazowo pozytywnie wpłynęło na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Polsat w czwartym kwartale 2016 r.

W trakcie szacowania skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Polsat za czwarty kwartał 2016 roku rozpoznane zostało aktywo z tytułu podatku odroczonego dotyczące transakcji eliminowanych w procesie konsolidacji, które miało pozytywny wpływ na skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Polsat za czwarty kwartał 2016 r. w wysokości ok. 100 mln zł.

Wartości oraz informacje zamieszczone powyżej mają charakter szacunkowy, a ostateczne wartości, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Polsat za czwarty kwartał 2016 roku, mogą się różnić od wartości zamieszczonych powyżej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
5/2017
Ostatnia aktualizacja 01.03.2017