Informacja dotycząca decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

Data: 
06 sie 2019

W nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 11/2018 z dnia 5 marca 2018 roku, Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że otrzymał i przeanalizował informację przekazaną przez pełnomocnika Spółki, dotyczącą decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie („Organ”) z dnia 19 lipca 2019 r. Decyzja ta określa wysokość zobowiązania podatkowego Spółki z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2013 w kwocie 25,1 mln PLN powiększonej o odsetki od zaległości podatkowych.

W wydanej decyzji Organ zakwestionował prawo Spółki do zastosowania zwolnienia z obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych płatności dokonanych w 2013 roku.

Przedmiotowa decyzja jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu. Spółka będzie odwoływać się od decyzji Organu oraz nie zamierza na ten moment zawiązywać żadnych rezerw obciążających jej wynik finansowy.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
25/2019
Ostatnia aktualizacja 06.08.2019