Informacja dotycząca decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

Data: 
05 mar 2018

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że otrzymał i przeanalizował informację przekazaną przez pełnomocnika Spółki, dotyczącą decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie („Organ”) z dnia 15 lutego 2018 r. Decyzja określa wysokość zobowiązania podatkowego Spółki z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2012 w kwocie 24,2 mln PLN powiększonej o odsetki od zaległości podatkowych.

W wydanej decyzji Organ zakwestionował prawo Spółki do zastosowania zwolnienia z obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych płatności odsetkowych dokonanych w 2012 roku.

Przedmiotowa decyzja jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu. Spółka będzie odwoływać się od decyzji Organu, ze względu na posiadane opinie renomowanych podmiotów oraz nie zamierza na ten moment zawiązywać żadnych rezerw obciążających jej wynik finansowy.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Organ prowadzi czynności w analogicznym zakresie za lata 2013 i 2014. W przypadku utrzymania niekorzystnej, a zdaniem Spółki błędnej interpretacji przepisów dotyczących przedmiotu sporu, dodatkowe zobowiązania Spółki z tego tytułu odnośnie lat 2013 i 2014 mogą wynieść około 35 mln PLN, plus odsetki od zaległości podatkowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
11/2018
Ostatnia aktualizacja 05.03.2018