Emisja obligacji spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
21 lip 2015

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), w związku z rejestracją w dniu 21 lipca 2015 r. 1.000.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN („Obligacje”) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), przekazuje do wiadomości publicznej następujące informacje dotyczące emisji Obligacji:

1) Cel emisji obligacji, jeżeli został określony:

Nie dotyczy. Cel emisji Obligacji nie został określony.

2) Określenie rodzaju emitowanych obligacji:

Obligacje są niemającymi formy dokumentu, kuponowymi, niezabezpieczonymi i niepodporządkowanymi obligacjami na okaziciela. Obligacje zostały zdematerializowane na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach w zw. z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tj. zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

3) Wielkość emisji:

Spółka wyemitowała 1.000.000 (słownie: jeden milion) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 (słownie: jeden miliard) PLN.

4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia:

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 (słownie: jeden tysiąc) PLN. Cena emisyjna jednej Obligacji była równa jej wartości nominalnej i wyniosła 1.000 (słownie: jeden tysiąc) PLN.

5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:

Obligacje podlegają wykupowi po 6 latach. Dniem wykupu Obligacji jest 21 lipca 2021 r.

Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę, której wysokość zależy od wartości Wskaźnika Zadłużenia (zdefiniowanego w warunkach emisji Obligacji): (i) marża wynosi 250 bps, gdy Wskaźnik Zadłużenia w danym okresie jest niższy lub równy 3,5:1; (ii) marża wynosi 250 bps + 25 bps, gdy Wskaźnik Zadłużenia w danym okresie jest wyższy niż 3,5:1 ale niższy lub równy 4,0:1; (iii) marża wynosi 250 bps + 75 bps, gdy Wskaźnik Zadłużenia w danym okresie jest wyższy niż 4,0:1. Oprocentowanie Obligacji wypłacane jest co pół roku.

Pełna treść warunków emisji Obligacji, które określają szczegółowo warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania, zostanie udostępniona do publicznej wiadomości po wprowadzeniu Obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst.

6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia:

Nie dotyczy. Obligacje nie są zabezpieczone.

7) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:

Szacunkowa wartość zobowiązań Spółki na dzień 31.03.2015 r. wynosiła 3.225,4 mln PLN. Perspektywy kształtowania się zobowiązań Spółki do czasu całkowitego wykupu Obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Spółkę w wykonaniu obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa.

8) Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone:

Nie dotyczy. Przedsięwzięcie nie zostało określone.

9) Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne:

Nie dotyczy. Obligacje nie przewidują spełniania świadczeń niepieniężnych.

10) W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji – wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego:

Nie dotyczy. Obligacje nie są zabezpieczone.

11) W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje – dodatkowo: a) liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji – w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji, b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta – w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji:

Nie dotyczy. Obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje.

12) W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa – dodatkowo: a) liczba akcji przypadających na jedną obligację, b) cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia, c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji:

Nie dotyczy. Obligacje nie przyznają prawa pierwszeństwa.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
35/2015
Ostatnia aktualizacja 21.07.2015