Emisja Obligacji Serii E oraz wyznaczenie pierwszego dnia notowania Obligacji Serii E w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst

Data: 
28 wrz 2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2023 z dnia 7 września 2023 r. w sprawie podjęcia przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) decyzji w sprawie emisji nie więcej niż 820.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 820.000.000 PLN, emitowanych w ramach programu emisji obligacji („Obligacje Serii E”), oraz raportu bieżącego nr 30/2023 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie przydziału 820.000 Obligacji Serii E, Spółka niniejszym informuje, że w dniu 28 września 2023 r. Obligacje Serii E zostały zarejestrowane w systemie depozytowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w §5 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. Obligacje Serii E zostały zarejestrowane pod kodem ISIN PLCFRPT00070, tj. tym samym kodem, pod którym zostały zarejestrowane uprzednio obligacje serii D Spółki, wyemitowane w dniu 11 stycznia 2023 r. („Obligacje Serii D”).

W związku z powyższym w dniu 28 września 2023 r. doszło do ostatecznego przydziału oraz emisji 820.000 sztuk Obligacji Serii E i równocześnie do asymilacji Obligacji Serii E z Obligacjami Serii D.

Zgodnie z uchwałą nr 1029/2023 Zarządu GPW z dnia 25 września 2023 r. pierwszym dniem notowania Obligacji Serii E w ASO GPW jest 28 września 2023 r. Obligacje Serii E będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą CPS0130.

Pełna treść warunków emisji Obligacji Serii E jest udostępniona do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki pod adresem www.grupapolsatplus.pl/pl/relacje-inwestorskie/obligacje oraz na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem www.gpwcatalyst.pl.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat emisji Obligacji oraz wyznaczenia pierwszego dnia notowania Obligacji w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty lub emisji Obligacji i nie jest materiałem reklamowym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania oferty lub emisji Obligacji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia. W związku z ofertą lub emisją Obligacji nie było i nie jest wymagane udostępnienie prospektu, memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niniejszy raport bieżący, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Spółka nie zamierza dokonać rejestracji Obligacji, ani przeprowadzać jakiejkolwiek oferty Obligacji w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Obligacje były oferowane i sprzedawane wyłącznie poza Stanami Zjednoczonymi w ramach transakcji offshore (ang. offshore transactions) na podstawie Regulacji S (ang. Regulation S) zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
33/2023
Ostatnia aktualizacja 28.09.2023