Emisja Obligacji Serii D

Data: 
11 sty 2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku m.in. w sprawie podjęcia przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) decyzji o emisji nie więcej niż 2.670.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.670.000.000 PLN („Obligacje Serii D”), oraz raportu bieżącego nr 38/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przydziału 2.670.000 Obligacji Serii D, Spółka niniejszym informuje, że otrzymała od Trigon Dom Maklerski S.A. informację o uplasowaniu w dniu 11 stycznia 2023 r. 2.670.000 sztuk Obligacji Serii D. Mając powyższe na uwadze, w dniu 11 stycznia 2023 r. emisja 2.670.000 sztuk Obligacji Serii D, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 2.670.000.000 PLN doszła do skutku.

Pełna treść warunków emisji Obligacji Serii D jest udostępniona do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki pod adresem www.grupapolsatplus.pl/pl/relacje-inwestorskie/obligacje oraz na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem www.gpwcatalyst.pl.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat emisji Obligacji Serii D. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty lub emisji Obligacji Serii D i nie jest materiałem reklamowym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania oferty lub emisji Obligacji Serii D albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia. W związku z ofertą lub emisją Obligacji Serii D nie było i nie jest wymagane udostępnienie prospektu, memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niniejszy raport bieżący, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Spółka nie zamierza dokonać rejestracji Obligacji Serii D, ani przeprowadzać jakiejkolwiek oferty Obligacji Serii D w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Obligacje Serii D były oferowane i sprzedawane wyłącznie poza Stanami Zjednoczonymi w ramach transakcji offshore (ang. offshore transactions) na podstawie Regulacji S (ang. Regulation S) zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
1/2023
Ostatnia aktualizacja 11.01.2023